El Màster en Mitjans, Comunicació i Cultura constarà de 60 ECTS i es realitzarà en dos semestres (de 30 ECTS cadascun) en un únic curs acadèmic. L’estructura de les matèries és la següent: 36 crèdits obligatoris (que inclouen 12 crèdits del Treball Fi de Màster) i 24 crèdits optatius.

Els crèdits obligatoris recullen l’ensenyament de les matèries fonamentals per a l’aprenentatge i els crèdits optatius es centren en les matèries complementàries de les fonamentals, en què l’alumne pot optar per l’aprofundiment en els aspectes que considera més adequats per al seu futur investigador o professional.

 

PRIMER SEMESTRE (30 crèdits ECTS)

 

MÒDUL 1: Epistemologia i metodologia de la recerca en comunicació.

Professor: Dr. Jaume Soriano Clemente (6 ECTS, OB)

El mòdul exposa els mètodes i tècniques de recerca en comunicació des d’una posició d’obertura epistemològica sobre com conèixer científicament els fenòmens de la comunicació. Es posa l’accent en l’estudi de les tècniques quantitatives i qualitatives aplicades a l’àrea d’estudi de la comunicació.

MÒDUL 2: Comunicació i cultura polítiques.

Professora: María Dolores Montero Sánchez (6 ECTS, OB)

El mòdul tracta sobre la interrelació entre els mitjans de comunicació de masses i la cultura política en els sistemes democràtics. S’analitza el paper els actors polítics i socials i les seves formes de comunicació en l’esfera pública, així com la seva influència en la ciutadania i la cultura política.

MÒDUL 3: Identitats, diversitat i interculturalitat.

Professor: Xavier Giró (6 ECTS, OB)

El mòdul se centra en la participació dels mitjans de comunicació en els conflictes relacionats amb les identitats, els nacionalismes, la immigració, la interculturalitat, el racisme i la xenofòbia. Es pretén, des de l’anàlisi crítica del discurs, revisar aquests conceptes en un període de profundes transformacions econòmiques i culturals.

MÒDUL 4: Convergència digital i polítiques de comunicació.

Professora: María Corominas (6 ECTS, OB)

El mòdul tracta els diversos processos de convergència que es produeixen entre els mitjans de comunicació i les indústries culturals en la fase actual de transformació digital del sistema de comunicacions i aborda la relació entre les polítiques de comunicació i les polítiques culturals.

MÒDUL 5: Narratives i imaginaris col·lectius.

Professor: Albert Chillón Asensio (6 ECTS, OT)

El mòdul s’ocupa de l’anàlisi de les narratives mediàtiques contemporànies i la seva relació amb les cultures d’elit, la cultura popular, la cultura mediàtica i la cultura de masses. Proporciona els fonaments necessaris per a l’estudi antropològic de la cultura.

MÒDUL 6: Gestió i mercats de la comunicació.

Professora: Lluís Reales (6 ECTS, OT)

El mòdul proporciona els coneixements necessaris per a la comprensió de les dinàmiques dels mercats de la indústria de la comunicació i el paper de les tècniques de gestió empresarial en un període històric de profundes transformacions tecnològiques, polítiques, econòmiques i culturals.

 

SEGON SEMESTRE (30 crèdits ECTS)

 

MÒDUL 7: Treball de Fi de Màster.

(12 ECTS, OB)

El mòdul consisteix en la realització individual d’un treball de recerca, tutelat per un professor del màster, que signifiqui una aportació original al coneixement científic en l’àrea de la recerca en comunicació. L’alumne haurà de fer una defensa pública del seu treball davant una comissió de professors especialistes de l’àrea.

 

MÒDUL 8: Mitjans de comunicació, responsabilitat social, ciutadania.

Professora: Carme Ferré Pavia (6 ECTS, OT)

El mòdul aborda la reflexió sobre el paper dels mitjans i les seves influències sobre la ciutadania democràtica. Analitza les possibles relacions de desigualtat en el tractament de la informació i la visibilitat dels problemes socials i proposa noves pràctiques professionals des de la responsabilitat social i corporativa.

MÒDUL 9: Gènere, comunicació i canvi social.

Professora: Juana Gallego Ayala (6 ECTS, OT)

El mòdul se centra en l’anàlisi del contingut dels mitjans de comunicació des d’una perspectiva de gènere i en la influència dels mitjans en la percepció social de les dones. Analitza els mitjans de comunicació com a centres estratègics de producció de sentit que condicionen la percepció social dels fenòmens i reprodueixen les bases cognitives de la societat i el seu imaginari col·lectiu.

MÒDUL 10: Polítiques culturals en el capitalisme global.

Professor: Joan Manuel Tresserras Gaju (6 ECTS, OT)

El mòdul es proposa analitzar el desplegament per part de les administracions públiques, especialment les europees i les llatinoamericanes, de polítiques de foment de l’activitat cultural i de protecció dels propis sectors industrials. Aborda les formes d’intervenció en àmbits diversos com la defensa del patrimoni lingüístic i cultural, la construcció de l’hegemonia interna i la vertebració de la “consciència nacional”, l’assoliment d’influència internacional.

MÒDUL 11: Narratives digitals i nous formats.

Professor: David Vidal Castell (6 ECTS, OT)

El mòdul tracta sobre els processos de transformació tecnològica dels mitjans de comunicació tradicionals i com els nous mitjans de comunicació modifiquen els gèneres periodístics i creen nous formats digitals, escrits i audiovisuals. S’analitzen en profunditat les noves característiques narratives basades en la instantanitat, la fragmentació i la polifonia.

MÒDUL 12. Sistemes de mitjans comparats.

Professora: Mercè Díez (6 ECTS, OT)

El mòdul aborda l’estudi dels sistemes de mitjans nacionals en un context de creixent mundialització de l’economia i de proliferació d’organismes polítics supranacionals. Aborda l’estudi i avaluació de les tipologies existents de sistemes de mitjans, amb particular atenció als continents europeu i americà.

MÒDUL 13. Comunicació, desenvolupament i canvi social.

Professor: Enric Marin (6 ECTS, OT)

El mòdul se centra en el debat conceptual entorn de la comunicació, el desenvolupament i el canvi social i pretén establir una interacció entre la universitat i els projectes de comunicació comunitària per al desenvolupament i el canvi social.